صفحه اصلی
شبکه های اجتماعی
yahoo google aparat twitter facebook
audio
upload

ابزارک ها

ابزارک

انسان کامل مظهر جمیع اسماء و صفات الهی (به شکل أتم و أکمل آن) است.

این مظهریت به این صورت است که:
۱- هیچیک از اسماء را در آن (وجود انسان کامل) غلبه تصرفی نیست.
۲- مظهریت آن (وجود انسان کامل) از اسمی (از اسماء الهی) زاید بر اسمی نیست. (یعنی هیچ اسمی از اسمای الهی بیش از اسم‌های دیگر خداوند در آن وجود عزیز ظهور ندارد).

در نتیجه:
۱- او (انسان کامل) مربوب (تربیت شده) حق تعالی است به اسم جامع (توسط اسم جامع الهی).
۲- سیرش (حرکت کمالیش به سوی ذات مقدس الهی) بر طریقۀ مستقیمه وسطیه اسم جامع (الهی) است.
۳- او (انسان کامل) نیز چون رب خود (خداوند) کون (وجود) جامع است.
۴- دارای مقام وسطیت و برزخیت کبری است (به عبارتی فیض را در نهایت خود و بدون هیچ تصرف وجودی به مادون وجود مقدسش انتقال می دهد).

این درحالی است که در (وجود) سایر اکوان (موجودات)، اسمی از اسماء محیطه یا غیرمحیطه (الهی) غلبه تصرفی داشته و در نتیجه آنها (موجودات دیگر) هر یک مظهر اسمی از اسمای الهی می باشند (با توجه به میزان سعه وجودیشان) و بدء (شروع) و عود (بازگشت) آنها به همان اسم است و اسم مقابل آن در بطون است (عدم ظهور دارد) و متصرف آن نیست (در برابر ظهور اسم مقابل مخفی و باطنی است) مگر به وجه (با توجه به) احدیت اسماء که بیان آن مناسب این مقام نیست…

حق تعالی (نیز) به مقام اسم جامع و رب‌الانسان (انسان کامل) بر صراط مستقیم است چنانچه فرماید:
"إن ربّی علی صراطٍ مستقیم"   هود/آیه ۵۶

یعنی مقام وسطیت و جامعیت بدون فضل (برتری) صفتی بر صفتی و ظهور اسمی دون (بدون) اسمی دیگر و (در نتیجه) مربوب آن ذات مقدس(هم) بدین مقام، بر صراط مستقیم است بدون تفاضل مقامی از مقامی و شأنی از شأنی (یا مَن لا یَشغَلُهُ شأنٌ عَن شأن).

چنانچه در معراج، صعودی حقیقی و غایت وصول به مقام قرب، پس از عرض عبودیت و ارجاع هر عبادت و عبودیتی از هر عابدی (چه از پس حجاب های عوالم پایین بداند یا نداند) به ذات مقدس و قصر اعانت در جمیع مقامات قبض و بسط به آن ذات مقدس بقوله: إیّاکَ نَعبُدُ و إیّاک نَستعین، عرض کند: إهدناالصّراط المستقیم؛ و این صراط همان صراطی است که ربّ الانسان کامل بر آن است. آن (ذات مقدس الهی) بر وجه ظاهریت و ربوبیّت (تربیت کنندگی) و این(انسان کامل) بر وجه مظهریت و مربوبیّت (تربیت شدن)(تفاوت بین ذات مقدس الهی و وجود انسان کامل) و دیگر موجودات و سائرین الی الله (سفر کنندگان به سوی خدا) هیچ‌یک بر صراط مستقیم نیستند، بلکه اعوجاج دارند یا به جانب لطف و جمال، یا به طرف قهر و جلال.

حدیث:
از حضرت رسول اکرم(ص) منقول است که بر زمین خطی مستقیم کشیده و خطوط دیگری در اطراف آن رسم کردند و فرمودند: این خط مستقیم وسطی، طریقه من است.

چگونه مؤمن به انسان کامل بر طریق مستقیم است؟
و مؤمنین چون تابع انسان کامل اند و در سیر(به سوی خدا) قدم خود را جای قدم او گذارند و به نور هدایت و مصباح معرفت انسان کامل سیر کنند و تسلیم ذات مقدسش هستند و از پیش خود قدمی برندارند و عقل خود را در کیفیت سیر معنوی الی الله دخالت ندهند. از این جهت، صراط آنها نیز مستقیم بوده و حشر آنها با انسان کامل و وصول آنها، به تبع، وصول انسان کامل است؛ به شرط آنکه قلوب صافیه خود را از تصرفات شیاطین و انیت و انانیت (خودبینی و منیت) حفظ کنند و یکسره خود را در سیر (حرکت به سوی او) تسلیم انسان کامل و مقام خاتمیت کنند.

چگونه انسان منکوس الرأس (با سرهایی به سوی اسفل السافلین) می‌گردد؟
أفمن یمشی مکبّأ علی وجهه أهدی أم من یمشی سویّا علی صراط مستقیم.   ملک/آیه ۲۲

ابی الحسن(ع) فرمود: خدای تعالی در این آیه شریفه مثلی زده است و آن مثل کسانی است که اعراض نمودند (روی برگرداندند) از ولایت امیرالمؤمنین(ع) که آنها گویی راه می‌روند به روی‌های خود و به هدایت نرسند و کسانی را که متابعت آن حضرت نمودند، قرار داده به راه مستوی و راست و صراط مستقیم علی امیرالمؤمنین(ع) است.

مؤمن چون سیرش مستقیم و قلبش مستوی و توجهش الی الله و صراطش سویّ است، از این جهت در آن عالم نیز صراطش مستقیم و روشن و قامتش مستقیم و صورت و سیرت و باطن و ظاهرش به صورت و هیئت انسانیت است و با این مقایسه، (وضعیت) قلب مشرک را نیز می توان فهمید، که چون قلبش […] از تبعیت هادی مطلق و ولیّ کامل منصرف و برکنار است، (در نتیجه) به انیّت و انانیّت خود و دنیا و زخارف آن مصروف است. از این جهت (آنها) در عوالم دیگر نیز با سیرت و صورت مستقیمه انسانیه محشور نگردند و به صورت یکی از حیوانات منکوس (برعکس) الرأس (سر) محشور شود، زیرا در آن عالم صورت و هیئت، تابع (وضعیت) قلوب است و ظاهر ظل (سایه) باطن و قشر (پوسته)، سایه لب (مغز) است. به عبارتی روح، باطن و مغز و بدن برزخی، ظاهر و پوسته آن روح خواهد بود و مواد آن عالم (که بدن برزخی روح را تشکیل می‌دهند) مثل این نشئه (عالم مادی یا فیزیکی) تعصی (عصیان) از قبول اشکال ملکوتیه باطنیه ندارند.

پس قلوبی که از حق و حقیقت معرض و از فطرت مستقیمه خارج‌اند و به دنیا مقبل و متوجه هستند، سایه آنها نیز مثل خودشان از استقامت خارج و منکوس (برعکس) و رو به طبیعت و دنیا که اسفل السافلین است، می‌باشد. شاید در آن عالم بعضی با روی خود راه روند و پاهای آنها رو به بالا باشد و بعضی با شکم های خود راه روند و بعضی با دست و پای خود چون حیوانات راه روند چنانچه در این عالم مشی آنها چنین بوده است (اللهم إلیک الشّکوی و أنت المستعان).

شرک عرفانی یا شاهکار بزرگ شیطان                  
از تصرفات خبیثه شیطانیه یکی آن است که انسان وجهه قلب خود را از جاده مستقیم (انسان کامل) معوج کند و به صورت (به طرف) شوخی یا شیخی متوجه نماید.

یکی از شاهکارهای بزرگ شیطان موَسوس (وسوسه کننده) فی صدور ناس این است که با بیانی شوخ و شنگ و تصرفاتی دل‌فریب گاهی بعضی مشایخ را به بناگوش شوخی دلبر درآویزد و عذر این کبیره، نه، بلکه این شرک عرفانی را چنین آورد که قلب اگر احدیّ التعلق باشد، زودتر موفق به سلب علاقه شود و گاهی بعض شوخ چشمان ابله را (برخی مریدان راه گم کرده) به صورت دیو سیرت شیخی عوام‌فریب (مرادی گرفتار دنیا)، نه، بلکه شیطان قاطع الطریق،  متوجه کند و عذر این شرک جلی را این‌گونه آورد که شیخ، انسان کامل است و انسان از طریق انسان کامل باید به مقام غیب مطلق برسد، که به هیچ وجه ظهور ندارد، جز در مرآت احدی (آینه یگانه) شیخ تا آخر عمر (هنگام رفتن از دنیا) آن یک (مرادی گرفتار دنیا) با یاد رخسار دلبند شوخ خود و این یک (مرید راه گم کرده) با صورت منکوس (چهره برزخی قلب ماهیت داده) شیخ خود به عالم جن و شیاطین ملحق شوند نه آن (مراد گرفتار دنیا)، علاقه حیوانیش سلب می‌شود و نه این (مرید راه گم کرده) از طریق کورکورانه به مقصود می‌رسد.

  این مقاله با استفاده از مطالب صفحات ۵۳۱-۵۳۲ و ۵۳۳ کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره) در شرح حدیث سی ام نوشته شده است.


 • تاریخ ارسال: ۱:۴۰ ب.ظ - دوشنبه ۱۳۸۹/۰۵/۴
 • چاپ این مطلب
 • تعداد بازدید: 5,780
 • ۳۴ نظر
 • گزارش!
 1. با سلام
  اگر تمایل به لینک وبلاگ ما داشتید ما را با عنوان«جوان امروز» لینک کنید. منتظر نظراتون هستم.

 2. نارنجک

  با مستر بین منتظر همه دوستان هستم.. خیلی منتظرما.. زیاد منتظر نذارینم !!… ببینم نظرتونو ایشالا!!
  http://grenade.pelakfa.com

 3. با سلام از این پس با وبلاگ ” مه شکن ” در خدمتم . در صورت تمایل مرا با همین نام در وبلاگ خود لینک نمائید . منتظر نظرات شما هستم .

 4. سلام – لطفا بنره آل شیعه رو هم بذارید که بنراتون تکمیل شن …. – متشکر 

 5. یونس

  سلام….با موضوع:
  درد و دل با شجریان
  به روزم..یا علی

 6. ali

  سلام دوست همسنگر عزیز
  فایل صوتی صحبتهای سردار مشفق در مورد اصلاحات را دانلود نمایید و گوش دهید و در سایت خود قرار دهید
  http://www.bartarbin.mihanblog.com

 7. هیئت گرافیک

  ***داغ داغ داغ***
  با ۳ طرح با کیفیت و زیبا از ماه مبارک رمضان پذیرای نظر شما هستم.به دیدنش می ارزه.

 8. سلام وبسایت بسیار جالب وخوبی دارید اگر تمایل به تبادل لینک با من را دارید لطفا لینک خود را در بخش نظرات وبلاگ من قرار دهید شما هم میتوانید من را بانام مبارزه لینک کنید .
  در ضمن من برای تبادل بنر هم مکان وهم فضا در اختیار شما خواهم گذاشت
  من پیشاپیش از شما تشکر میکنم

 9. گزارش عاشقان ولایت از وضعیت کردها در کردستان ایران ::در کردستان چه خبر است ؟!؟!؟::

 10. یونس

  تفاوت فتنه گران اخیر با فتنه گران دوران امام (ره)
  حتما بخونید. خاطرات و گفته های شنیدنی از سرلشکر دکتر فیروزآبادی در مورد فتنه اخیر و عاملان اصلی
  آن از جمله هاشمی،موسوی،خاتمی،نوری و …..

 11. سلام برادر. کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل حضرت امام (ره) هم خیلی عالیه . این کتاب های امام خمینی معجزه هستند … راستی استاد طاهر زاده درباره کتاب جنود عقل و جهل سخنرانی های زیادی دارند برای فهم کتاب حتما به اون سخنرانی ها رجوع کن. البته فکر میکنم دسترسی به استاد برای شما راحت تر باشه . موفق باشی(:

 12. سلام
  دوست خوبم من یک وبلاگ با هدف ترویج مهدویت و آشنایی بیشتر مردم با حضرت دارم و خوشحال میشم دوستای خوبی مثل شما منو در این راه یاری کنند . پس اگر موافقید منو با نام ” به یاد آخرین خلیفه پروردگار ” لینک بفرمایید و اطلاع بدید تا من هم سایت شما رو در لینک منتظران ظهور ثبت کنم . [لبخند]
  اگر هم خواستید می تونید کد جاوااسکریپتم رو در سایتتون قرار بدید [لبخند]
  یا علی[گل]
  کد جاوااسکریپت :

 13. سلام
  چکیده ای از رویدادهای فضای مجازی در عمار نامه
  بسته فرهنگی عمار روزانه برای هزاران نفر فرستاده میشود
  یا علی

 14. rasouleaftab

  rasouleaftb ba naghdi az
  rahime makhdoumi
  aghaz bekar kard
  lotfan bazdid befarmaid

 15. اعلان خطر
  سلام دوست عزیز به شم پیش نهاد می کنم به مطلب جدیدی که رو سایت ما گذاشته شده سر بزنی وحتما نظرت رو بذاری
  آدرس:www.kochehaye-bigharar.blogfa.com

 16. مارادونا را ول کنید ، غضنفر (مشایی) را بگیرید
  بروزم تشریف بیاورید

 17. سلام و خدا قوت
  ممنون از لطف شما که با این کارتون باعث می شید زحمات ما نتیجه ی بیشتری داشته باشه و افراد بیشتری وب رو ببینن
  یا حق

 18. سلام سلام
  روزخبرنگارمبارک
  نسخه پی دی اف نمایشگاه عکس مصائب شیرین حاوی ۳۰ عکس گرفته جوادقنبری خبرنگارشهرآبادبردسکن منتشر شد
  http://www.basijbloge.persianblog.ir
  http://www.basijnevis.persianblog.ir
  http://www.mahastim.persianblog.ir
  با حجم ۱/۳۰مگابایت
  لطفا به دوستانتان ارسال نمایید
  یا تشکر

 19. سلام دوستان خوب مسلمانم . . .
  مطمئنا تا الان آخرین مطلب من رو خوندین .
  بلاگفا دریک حرکت کثیف و ناجوانمردانه وبلاگ من رو حذف کرد . هنوز خیلی از مطالبم مونده بود که انتقال ندادم . آخرین مطالبم در مورد رابطه بهائیت با صهیونیسم بود .
  با مطلب “من یک یهودی ام . . . الان جز اخراجی ها شدم . . .” به روزم . . .
  ممنون از اینکه لینک کردید تا در این احوال عصبانیت و ناراحتی با دوستانی خوبی چون شما آشنا بشم . . .
  جبهه ضد صهیون پیروز است . . .

 20. سلام
  وبلاگ خوبی داری
  به منم سر بزن

 21. با سلام خدمت همشهری های گل خودم
  برادران همونطور که در جریان هستید نقشه های مشکوکی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی و ریخته شده است و به خیال باطل خودشان قدرت رویارویی با نظامی همچون نظام امام زمانی ما رو دارند
  به همین خاطر شبیه سازی جنگ ایران و اسرائیل را به دو زبان زنده دنیا بر روی سایت گذاشتم که حاوی طرح آیدنه از آن شماست و همچنین یاداشت خیلی گیرا و ثاثیر گذاری است و از شما خواهشمند از در راه دفاع از تمامیت میهنمان این توهم باطل را با نشر این مطلب از ذهن های پوشالی این جنایتکاران بیرون بیارید/
  منتظر جواب شما هستم
  علی علی

 22. سلام
  خسته نباشید
  خیلی از مطالبتون لذت بردم
  به ما هم سری بزنید
  http://sayehgraph.blogfa.com
  ممنون از لطف شما

 23. بسم رب الشهدا.اعیاد گذشته مبارک.با “از طرح ودیعه الهی چه میدانید” به روزم… بد نبود اگه یه خبری از این طرح فوق العاده میزدید. ادامه دوره های” رهایی از ولایت طاغوت” و “مظلوم مقتدر” که توی دانشگاه برگزار میشده… با این تفاوت که توی این طرح بچه های شهرستانی هم میتونن شرکت کنن…

 24. هیئت گرافیک

  سلام
  بالاخره وبلاگم راه اندازی شد.
  اولین پست هم پوستری در مورد ماه رمضانه.
  اگه براتون امکان داره یه سری بزنید و در موردش نظر بدید .خیلی برام مهمه.
  با تشکر

 25. مسافران کربلا

  سلام.خسته نباشید.آقا میشه طریقه درست کردن نوای وبلاگ رو به صورتی که خودتون دارید یادم بدید؟
  اگر میشه اگرنیشه در هر دو صورت خبر بدهید.
  یاعلی

 26. جواد رمضانپور

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز
  یه خواهشی داشتم
  میشه لینک زیر را در قسمت به روایت لینک سایتتان درج کنید؟
  http://sarbaze-khamenei.pelakfa.com/post-25047.html
  بخش آخر از حجاب در اندیشه مطهر هستش
  ممنون میشم
  موفق باشید
  یا علی فدای سید علی

 27. سلام خوبید وبلاگ قشنگی دارید ممنون می شم منو لینک کنید وخبر بدید من هم شمارو لینک کنم منتظر حضورتان هستم

 28. سلام
  اون مطلب “آقا اجازه شهید شده” من این جا نمک گیر کرده.
  با اجازه شما را لینک کردم.

 29. یاران وفادار به ظاهر داری
  گریه کن حرفه ای و ماهر داری
  دلخوش به دعای عهد این قوم مشو
  توقصه کوفه را به خاطر داری؟!

 30. فهم “انتظار فرج” در کلام امام خامنه ای(جان ها فدایش)
  با جستجویی از سال ۱۳۶۸ تا مردادماه۱۳۸۹ در تمامی بیانات
  وبلاگ: sms88sms.persianblog.ir

 31. سلام و خداقوت-
  »» فهم “انتظار فرج و مهدویت” در کلام امام خامنه ای(جان ها فدایش)/ با جستجویی از سال ۱۳۶۸ تا مردادماه۱۳۸۹ در تمامی بیانات.

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.مستضعفین تی وی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

فیس بوک تویتر گوگل پلاس افسران ایمیل چت

نظرسنجی

آیا شما عملکرد دولت حسن روحانی در حل معظلات اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنید؟

 • خیر (94%٬ 409 رأی)
 • بله (6%٬ 28 رأی)

تعداد رأی دهندگان: 437
[ آرشیو نظرسنجی ]

Loading ... Loading ...

خبرنامه

برای اطلاع از به روزرسانی‌ها و دیگر اخبار مرتبط با سایت، در خبرنامه اینترنتی ما عضو شوید. توضیحات بیشتر...
پس از ارسال، پیامی به پست الکترونیک شما فرستاده می‌شود که باید روی لینکی که در پیام موجود است کلیک کرده تا عضویت شما قطعی گردد.

سامانه پیام کوتاه

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه بچه‌های قلم، عدد 22 را به شماره 30007227001212 ارسال نمایید.

 • آ – العالم
 • آ- پرس تی وی
 • ادواردو
 • برهه
 • پایگاه اینترنتی هیئت جوادالائمه علیه السلام
 • تا شهدا، با شهدا
 • تبیان مهدویت
 • سایت اختصاصی شهید "احمد کاظمی"
 • عمارنامه

به " بچه‌های قلم" امتیاز دهید.