صفحه اصلی
شبکه های اجتماعی
yahoo google aparat twitter facebook
audio
upload

ابزارک ها

ابزارک

این مقاله با استفاده از مطالب صفحات ۵۵۰ -۵۵۱ در شرح حدیث سی و یکم و صفحات ۲۰۶ – ۲۰۷ و ۲۰۸ در شرح حدیث دوازدهم  از کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره) نگاشته شده است.

شناخت انسان کامل از منظری دیگر

(اراده انسان کامل عین اراده خداوند متعال است و بر جمیع امور و جمیع عوالم وجود نافذ می‌باشد، در توضیح مطلب) باید دانست (در) تفویض مستحیل(یعنی واگذاری محال یا باطل امور آفرینش) که (منظوراز آن) مغلولیت یدالله (فراموشی اراده الهی) و تاثیر قدرت و اراده عبد مستقلاً ( مستقل از اراده الهی) باشد، مابین عظائم امور(امور عظیم در نظر عرف انسان‌ها) و صغائر آن به هیچ‌وجه فرقی نیست.

چنانچه احیا و اماته (زندگی دادن و زندگی گرفتن) و ایجاد و اعدام (به وجود آوردن و نابود کردن) و قلب عنصری به عنصری دیگر (تبدیل ماهیتی به ماهیتی دیگر) تفویض به هر موجودی (مورد قبول) نتواند بود، تحریک پر کاهی نیز تفویض (مورد قبول ) نتواند بود، ولو به مَلَک (فرشته) مقربی یا نبی مرسلی، از عقول مجرده (موجودات عاری از هرگونه مادیت) و ساکنین جبروت اعلا گرفته تا هیولای اولا (عناصر ابتدایی مادی) و تمام ذرات کائنات(عوالم وجود) مسخر در تحت اراده کامله‌ی حق و به هیچ وجه و در هیچ کاری استقلال ندارند و تمامت آنها در وجود و کمال وجود و در حرکات و سکنات و اراده و قدرت و سایر شئون محتاج و فقیر، بلکه فقر محض و محض فقرند (از جمله انسان کامل که در نهایت علم به فقر ذاتی خود نسبت به خداوند است).

چنانچه با قیّومیّت حق و نفی استقلال عباد و ظهور و نفوذ اراده الله و سریان آن نیز، مابین امور عظیمه و صغیره هیچ فرقی نیست، (پس) چنانچه ما بندگان ضعیف قادر هستیم به اعمال ضعیفه، از قبیل حرکت و سکون و سایر افعال (مادی)، بندگان خاص خداوند و ملائکه مجرده قادرند به افعال عظیمه احیا و اماته (زندگی دادن و گرفتن) و رزق (دادن) و ایجاد و اعدام (یعنی) همانطور که جناب ملک الموت موکل به اماته است (از طرف خداوند) و اماته او (وظیفه او) از قبیل استجابت دعا نیست (یعنی دعا نمی‌کند که خداوند انسانی را قبض روح کند) و جناب اسرافیل موکل به احیاست (از طرف خداوند) و از قبیل استجابت دعوت نیست (وظیفه اش) و از قبیل تفویض باطل هم نیست (یعنی مستقلا از سوی خدا انجام نمی دهند و اراده آنها عین اراده الهی است).

همینطور اگر ولی کامل (انسان کامل) و نفس زکیّۀ قویّه‌ای، از قبیل نفوس انبیا و اولیاء، قادر بر اعدام و ایجاد و اماته و احیا به اقدار (قدرت) حق تعالی باشد، تفویض محال نیست و نباید آن‌را باطل شمرد و تفویض امر عباد به روحانیت کامله‌ای که مشیّتش فانی در مشیت حق و اراده‌اش ظل (سایه) ارادۀ حق است و اراده نکند مگر آنچه را حق اراده کرده و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق نظام اصلح است ، چه در خلق و ایجاد و چه در تشریع و تربیت (خلق) ، مانع ندارد بلکه حق (صحیح) است. و (البته) این حقیقتا (در حقیقت) تفویض نیست. و بالجمله (خلاصه) به آن معنای اول، تفویض در هیچ امری جایز نیست و مخالف براهین متقنه است. و به معنای دوم ، در تمام امور جایز است. بلکه نظام عالم درست نشود (شکل نگیرد) مگر با ترتیب اسباب و مسبّبات که امام صادق (ع) می فرمایند:أبی الله أن یُجریَ الاُمورَ الّا بِاَسبابها. که خداوند اِبا دارد امور را جاری سازد الا از طریق اسباب و مسببات (و انسان کامل ظهور اتمّ و أکمل اسم شریفۀ مسبب الاسباب است).
و بدان که تمام این معانی که به طریق اجمال (خلاصه) ذکر شده مطابق میزان صحیح برهانی و ذوق و مشرب عرفانی و شواهد سمعیه است. وَاللهُ الهادی.
 
ما و انسان کامل
چگونه اول مرتبه حصول(بدست آمدن) روایح (نسیم‌های ) ولایت (انسان کامل) شامل حال انسان می گردد؟؟

باید دانست گرچه "تقوی" از مدارج کمال و مقامات نیست، ولی بدون آن نیز حصول (بدست آوردن) هیچ مقامی امکان ندارد. زیرا مادامی که نفس، ملوث(آلوده) به لوث محرّمات (آلودگی گناهان) است، داخل در باب انسانیت و سالک طریق آن نیست. مادامی که (نفس) تابع مشتهیات و لذایذ نفسانیه (هم) است و حلاوت لذایذ (حلال یا حرام) در کام اوست،(حتی) اول مقام کمالات انسانیۀ(بعدی) برای او رخ ندهد(که مقامات ابتدائی اهل سلوک است).

مراتب تقوی برای حرکت انسان به سوی وجود عزیز انسان کامل به ترتیب  به شرح زیر است:

مرتبه ۱- تقوای عامه(عموم مومنین)، از محرمات(گناهان) است (که انجام واجبات نیز در آن مستتر می باشد).
مرتبه ۲- تقوای خاصه(بعضِ مومنین) از مشتهیات(لذائذ حلال مادی) است.
مرتبه ۳- تقوای زاهدان از علاقه و حبّ به دنیاست.
مرتبه ۴- تقوای مخلصان(اهل اخلاص) از علاقه و حبّ به نفس است.
مرتبه ۵- تقوای مجذوبان( به جذبه های الهیه) از ظهور کثرات افعالی است.
مرتبه ۶- تقوای فانیان(در اسماء و صفات خداوند متعال) از کثرات أسمائی و صفاتی است.
مرتبه ۷- تقوای واصلان(به فنای در ذات مقدس الهی) از توجه به فناست.
مرتبه ۸- و در آخر تقوای متمکّنان از تلوینات است. تلوین یعنی تلوّنِ عبد در احوال خود،یعنی حالی به حالی گشتن.

عبدالرزّاق قاسانی ( شاگرد صدرالدّین قونوی شاگرد محی الدّین بن عربی) در(کتاب) اصطلاحات گوید : تلوین دگرگونی احوال عبد است. و این نزد بیشتر افراد ، مقام ناقص و پیش ما کاملترین مقامات است. خود شیخ محی الدّین نیز همین سخن را در مورد این مقام دارند. امّا امام خمینی(ره) تلوین را نقص شمرده است نه کمال (که در این مرحله نهایی باید از آن پرهیز کرد).

در بیان تقوای عامه         
بدان ای عزیز ، چنانچه از برای این بدن صحت و مرضی است و علاج و معالِجی (معالجه کننده ای)، برای نفسِ انسانی و روح آدمیزاده نیز صحّت و مرض و سُقم و سلامتی و معالجی است.
… پس انسان ِ مایل ِ به صحتِ نفس، و شفیق ِ به حال خود و علاقه مندِ به صحّت (سلامت نفس و قلب) پس از تنبّهِ به اینکه راه چاره از خلاصی ِ از عذاب الیم منحصر است به عمل کردن به دستور انبیاء. و دستورات آنها منحصر است به دو چیز ، یکی اِتیان به (عمل به)مُصلِحاتِ (اصلاح کننده ها) نفسانیّه و دیگری پرهیز از مضرّات آن و معلوم است که ضرر محرّمات (آنچیزهایی که حرام شده اند) در مفسدات نفسانیّه (آنچیزهایی که نفس را خراب می کند) از همه چیز بیشتر است (نه اینکه مفسدات نفسانیّه منحصر به محرمات باشند) و از این سبب محرّم (ممنوع) شده‌اند و واجبات در مصلِحات نفسانیه از هرچیز مهمتر است (نه اینکه مصلحات نفسانیّه منحصر به واجبات باشد) و از این جهت واجب شده اند. و افضل از هر چیز و مقدم برهر مقصد و مقدّمه پیشرفت و راه منحصر مقامات و مدارج انسانیّه این دو مرحله است که اگر کسی مواظبت به آنها کند از اهل سعادت و نجات خواهد بود و البته بین این دو(اتیان واجبات و ترک محرّمات) مهمتر، تقوای از محرّمات است و اهل سلوک نیز این مقام (ترک محرمات) را مقدم شمارند بر مقام اول (اتیان واجبات).

از مراجعه به اخبار و آثار و خطب نهج البلاغه واضح شود که حضرات معصومین نیز به این مرحله (اتیان واجبات و ترک محرّمات که همان مرحله اول تقوا است)بیشتر اهمیّت داده اند. پس ای عزیز این مرحله اول را خیلی مهم شمار و مواظبت و مراقبت در امر آن نما که اگر قدم اول آن را درست برداشتی و این پایه را محکم کردی امید وصول به مقامات دیگر هست و الّا رسیدن به مقامات ممتنع (غیر ممکن) و نجات بس مشکل و صعب می شود.
(التماس دعا)


 • تاریخ ارسال: ۳:۰۴ ب.ظ - شنبه ۱۳۸۹/۰۵/۳۰
 • چاپ این مطلب
 • تعداد بازدید: 3,205
 • ۲۲ نظر
 • گزارش!
 1. لیله القدر سالن خصوصی دو پادشاه باطن و ظاهر:
  إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ ؛ وَ ما أَدْراکَ ما لَیْلَهُ الْقَدْرِ کل آسمانها و زمین حیطه پادشاهی سیزده معصوم دیگر(ع) است ولی چون برای دنیا باید تصمیم گیری شود و مقوله شب مطرح است لذا در آن قسمت از برزخ یعنی در لیله القدر، حضرت زهرا ٍس باید بیشتر پرتو افشانی کنند. لذا اگر شما در احادیث می‌خوانید که “لیلهالقدر حضرت زهرا(س) است “، توضیحش این است. در درون فضای آسمانها و زمین در درون مُلْکُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ آن قسمتی که برای دنیا می‌خواهد تصمیم گیری شود – به لحاظ شب بودن- حضرت زهرا(س) آنجا را آراسته می‌کنند. ایشان آنجا را آماده می‌کنند و سپس فرزندشان امام زمان(عج) را به آنجا دعوت می‌کنند و می‌فرمایند:…
  اگه دوست دارید شما هم از برکات معنوی سفره ی نا تمام شدنی مادر (س ) بهره مند بشید وقت کردید ، منتظر قدومتان در سایت خطب نادره ی امام علی علیه السلام هستیم ….
  اللهم یا فاطر بحق فاطمه عجل لولیک الفرج …

 2. ارش - ایلام در اروپا

  سلام دوست گرامی آقا مهدی
  خوبید انشا’الله
  نماز و روزه و طاعات و عبادات قبول
  من هر چی سرچ کردم سخنرانی اقای مطهری در باره فلسطین را به صورت صوتی پیدا نکردم اگر امکان داره تا قبل از روز قدس این فایل را تو سایت بزارید نیاز شدید برای بیلوکس و پالتاک داریم. یا علی

 3. بنام خدا. با مطلبی تحت عنوان«دیکتاتوری در دانشگاه جاسبی» به روزم .لطفا لینک کنید.edvardo.blogfa.com

 4. سلام
  خدا قوت
  اومدم خبر بدم …
  خبر بدیه …
  بابای بچه یتیما داره از دنیا میره …
  گفت جمعتون کنم …
  می خواد وصیت کنه …
  زود بیاید …
  حالش خوب نیست …
  راستی شال مشکی یادت نره …
  شهادت نصیبتون …

 5. یه ایرانی

  سلام
  من همیشه سایتتون رو واسه ادعیه و چیزای مذهبی می خواستم .. حقیقتا مناجات هاش قشنگ بود ولی امروز که بعد از جند وقت اومدم تو سایت دیدم سایت کاملا عوض شده
  و شده یه جبهه سیاسی به نفع یه عده خاص
  فعلا دارم مستند هاتون رو دانلود می کنم تا با مستنداتم مقایسه کنم شاید هم نظرم عوض شد
  موفق باشید

 6. سلام
  تا حالا به این موضوع دقت کردین؟
  که بین وفات و تولد حضرت علی (ع) یعنی از ۱۳ رجب تا ۲۱ رمضان تولد فرزندان نور چشمی آن حضرت هست
  ولادت امام حسین
  ولادت حضرت ابوالفضل
  ولادت امام سجاد
  ولادت حضرت مهدی
  ولادت حضرت علی اکبر
  ولادت امام حسن مجتبی
  و همچنین مبعث پیامبر اسلام

 7. خداقوت رزمنده!!!!!!!
  حسینیه ی میشداغ درانتظار توست،تاکربلاییت کند.‏
  آپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپیم ‏
  منتظرقدوم پربرکت ودعای خیرتان هستیم.‏

 8. یه نفر

  این جه اهنگیه که گذاشتین
  ریتمش از صد تا رپ هم بدتره
  همین هاست که بهش میگن انحرافات….

 9. امیر حسین

  اگه لپ تاپ شما داغ می کنه این مطلب رو بخونید.
  http://www.mianehkoocheh.blogfa.com/post-16.aspx

 10. انصاف با دید خدا

  سلام
  خداقوت
  من نرسیدم همه مطالبتون رو بخونم اما ازخوندن مقداری ازاون به این نتیجه رسیدم که شماها ازخودمونیداز این خاک وازاین مرز
  بچه ایرانیدوخون ایرانی توی رگهای باغیرتتون میجنبه
  خدابهتون قوت بده تا تاآخرراه با رهبر باشیدوبا خدای او
  وامام زمان اجرتون رو بده
  از انصاف خارج نشید
  وبرای این دوست کوچکتون دعاکنیدتابتونم ذره ای بهشما عزیزانم برسم

 11. سلام برادر .
  با گفتگویی با رئیس مجلس شورای اسلامی بروز هستم . رمضان مبارک

 12. مطیع رهبری با جان و تن باش / به کار و همتت یار وطن باش
  چو عمار علی در این زمانه / به گرداب فتن ها “مه شکن” باش
  با ” آماده باش ” به روزم ، منتظر نظراتتون هستم . یا علی

 13. سلام بر قلمی ها من لوگوی شما در وبم قرار دادم منو یادتون نره لینک کنید یاعلی

 14. سلا م می خوام با هاتون تبادل لوگو کنم لطفا نظر را بگویید

 15. _________________________________$$$
  _______________________________$$$$
  ____________________________$$$$$$
  __________________________$$$$$$$
  ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________________$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________________$$$$$$$$$$$$$
  _________________$$$$$$$$$$$$
  ________________$$$$$$$$$$
  _______________$$$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$
  _____________$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$
  ___________$$$$$$$
  ___________$$$$$$
  __________$$$$$$
  __________$$$$$
  _________$$$$$
  _________$$$$
  ________$$$$
  ________$$$$
  ________$$$
  ________$$$
  _________$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$
  اپم _________$$$$
  __________$$$
  ___________ $

 16. بیسیمچی آنلاین

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان اهل قلم
  ما امروز یک جواب از طرف بسیجیان مخلص به منافقین و فتنه گران در باب برچسب بی ترمز که به بسیجیان زده اند ف داده ایم و از شما می خواستیم با درج لینک این مطلب در انتشار گسترده این مطلب به ما کمک کنید
  http://bisimchi-online.pelakfa.com/post-31284.html
  موفق باشید
  یا علی ف فداییم ف فدایی سید علی

 17. زیباترین خانه قلب توست زمانی که ایمان و امید مهمانت باشد!
  اگه سر بزنید خوشحال میشم…

 18. بیت رهبری از کدوم طرفه؟!!!
  منتظرم
  پری ناز
  [لبخند][گل]

 19. تجربه رمضانی با طعم دانشجویی ….

 20. سلام بزرگوار
  طاعات و عباداتتون قبول
  لذت بردم از صفحه زیباتون
  خدا خیرتون بده
  اگه امکانش هست منم تو صفحتون لینک کنید
  اسم: بیرق ما چادر خاکی تو … (سید محمد اویار)
  آدرس: http://www.madar135.blogfa.com
  خیلی محتاج دعام
  یا علی مدد

 21. سلام.نماز و روزتون قبول.به روز هستم با مقاله فتنه گذشته و فتنه آینده.در این مقاله به سوالات زیر پاسخ داده شده است.
  فتنه چیست؟
  هدف اهل فتنه چیست؟
  عوامل به وجود آورنده ی فتنه ی سال ۸۸ چه کسانی بودند؟
  فتنه گران آینده چه خصوصیاتی خواهند داشت؟
  چگونه با فتنه ی آینده مقابله کنیم؟
  ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
  ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________
  ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\
  ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ یا امام خامنه ای ִ \
  ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲
  ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\
  ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞
  ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞
  ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯
  ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ

 22. یونس

  سلام..
  با مطلب عهد با رهبرم و سخنرانی آقای مشفق به روزم…

موقتاً امکان ارسال دیدگاه وجود نداردمستضعفین تی وی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

فیس بوک تویتر گوگل پلاس افسران ایمیل چت

نظرسنجی

آیا شما عملکرد دولت حسن روحانی در حل معظلات اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنید؟

 • خیر (94%٬ 409 رأی)
 • بله (6%٬ 28 رأی)

تعداد رأی دهندگان: 437
[ آرشیو نظرسنجی ]

Loading ... Loading ...

خبرنامه

برای اطلاع از به روزرسانی‌ها و دیگر اخبار مرتبط با سایت، در خبرنامه اینترنتی ما عضو شوید. توضیحات بیشتر...
پس از ارسال، پیامی به پست الکترونیک شما فرستاده می‌شود که باید روی لینکی که در پیام موجود است کلیک کرده تا عضویت شما قطعی گردد.

سامانه پیام کوتاه

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه بچه‌های قلم، عدد 22 را به شماره 30007227001212 ارسال نمایید.

 • آ – العالم
 • آ- پرس تی وی
 • ادواردو
 • برهه
 • پایگاه اینترنتی هیئت جوادالائمه علیه السلام
 • تا شهدا، با شهدا
 • تبیان مهدویت
 • سایت اختصاصی شهید "احمد کاظمی"
 • عمارنامه

به " بچه‌های قلم" امتیاز دهید.