بچه های قلم

صنعت کاریکاتوری هسته ای!

فروردین ۱۴, ۱۳۹۴ @ ۸:۳۲ ب.ظ

صنعتی که به تدبیر دولت راستگویان؛
به کاریکاتور هسته ای تبدیل شد!