بچه های قلم

کثیف ترین توجیه

اسفند ۱۸, ۱۳۹۵ @ ۱:۱۱ ب.ظ

کثیف ترین توجیه،
برای نافرمانی از امام حاضر،
ادعای پیروی از امام گذشته است…