بچه های قلم

دکتر حسن عباسی از جنگ جدید می گوید

آبان ۲۱, ۱۳۹۳ @ ۱:۲۰ ق.ظ

دکتر حسن عباسی: مبانی قدرت نرم و جنگ نرم و ارتباط آنها با ولایت الهی.
جنگ نوین
نبرد ذهن ها
نبرد قلب ها

دانلود