صفحه اصلی
شبکه های اجتماعی
yahoo google aparat twitter facebook
audio
upload

ابزارک ها

ابزارک

ﭼﯽ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﺴﯽ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﯾﺪ؟
ﺳﻬﯿﻼ ﺁﺭﯾﻦ: ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﺭﻡ . ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮔﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﻮ ﻣﯽ ﭼﻠﻮﻧﺪ، ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﺍﻧﯽ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﯽ ﺍﻻﺭﺽ ﺧﻠﯿﻔﻪ، ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﺮﺳﻢ. ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩﻩ، ﺍﻗﻼ ﺑﻨﺪﮔﯿﺸﻮ ﺑﮑﻨﻢ . ﭼﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﺎ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﻭﻥ ﻧﻮﺍﺭ ﺭﻭ ﺷﻨﯿﺪﻡ، ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩﻡ .ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﭼﻮﻥ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩﻡ. ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺗﻮ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺍﺭﯾﻢ.

ﺯﯾﻨﺐ(س) ﯾﮏ ﺯﻥ ﮐﺎﻣﻞ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ( ﺱ ) ﯾﮏ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﮐﺎﻣﻞ،ﻭﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻤﺸﻮﻥ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﭼﻮﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ (ﻉ ) ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ . ﭼﻮﻥ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻭ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ( ﻉ) ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯽ ﻋﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯿﺸﻪ، ﺍﯾﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﻧﻤﯽ ﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﻢ، ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﮑﻨﯿﻢ.

ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺣﺠﺎﺏ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﻓﺘﻢ. ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺍﻭﻝ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ (ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ) ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﺪﻥ ﻣﺎ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ، ﻓﺎﻣﯿﻼﯼ ﺷﻮﻫﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺳﯿﻨﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺭﻭ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ، ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ : ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻡ ﺳﻬﯿﻼ ﺳﯿﻨﯽ ﺭﻭ ﮐﺮﺩ ( ﭘﺲ ﺯﺩ).
ﺍﯾﻦ ﭼﯿﻪ ﺭﻭ ﺳﺮﺕ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ؟ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ، ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺎﺑﮕﺎﻩ ( ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﯿﺮﺍﺭﺍﺩﯼ) ﺭﻓﺖ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻨﻮ ﻣﯿﮕﯽ؟
ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺝ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﻪ، ﺍﯾﻦ ﺣﺠﺎﺏ ﻣﻨﻪ ، ﺍﯾﻦ ﻟﻐﺖ ﺍﺻﻼ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ . ﺗﻮ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ . ﺗﺎﺝ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﺻﻼ ﺗﻮ ﮐﻼﻡ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ.

ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ، با این آیه رو به شدم کهﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ :ﻓَﻤَﻦ ﯾُﺮِﺩِ ﺍﻟﻠّﻪُ ﺃَﻥ ﯾَﻬْﺪِﯾَﻪُ ﯾَﺸْﺮَﺡْ ﺻَﺪْﺭَﻩُ ﻟِﻺِﺳْﻼَﻡِ ﻭَﻣَﻦ ﯾُﺮِﺩْ ﺃَﻥ ﯾُﻀِﻠَّﻪُ ﯾَﺠْﻌَﻞْ ﺻَﺪْﺭَﻩُ ﺿَﯿِّﻘًﺎ ﺣَﺮَﺟًﺎ ﮐَﺄَﻧَّﻤَﺎ ﯾَﺼَّﻌَّﺪُ ﻓِﯽ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀ ﮐَﺬَﻟِﮏَ ﯾَﺠْﻌَﻞُ ﺍﻟﻠّﻪُ ﺍﻟﺮِّﺟْﺲَ ﻋَﻠَﯽ ﺍﻟَّﺬِﯾﻦَ ﻻَ ﯾُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ (۱۲۵)
ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ [ ﭘﺬﯾﺮﺵ ] ﺍﺳﻼﻡ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ، ﻭ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﮐﻨﺪ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺗﻨﮓ ﻭ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻮﯼ ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ . ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﭘﻠﯿﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻧﮑﻪ ﺍﯾﻤﺎﻥ (۱۲۵) ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.


 • تاریخ ارسال: ۸:۱۳ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۱۴
 • چاپ این مطلب
 • تعداد بازدید: 8,217
 • ۶ نظر
 • گزارش!
برچسب ها :
 1. امیرحسین

  آفرین به این بنده ی خو ب و رهیافته به خدای مهربان
  کاش دوباره پخش کنند

 2. مریم بامداد

  باسلام
  من خیلی وقته دنبال این مصاحبه کامل هستم. چطوری میتونم این رو دانلود کنم. میشه راهنمایی کنید. کلیپ ۴ دقیقه ای خانم ارین رو دارم ولی من کاملش رو میخوام که شما اینجا گذاشتید

 3. مریم

  mehran-mirzaei.blogfa.com
  سلام،این سایته یه خواننده مذهبیه که من از تو آپارات کلیپ کارشون دیدم و باهاشون اشنا شدم، کارشون درباره حجاب و چادره خواهش میکنم برید ببینید ونشر بدین و نظر بزارین.
  مسئولین فرهنگی ماکه هیچ حمایتی از این عزیزان نمیکنن هیچ ،توهمکاری بایکی از این هنرمندان متوجه شدم سنگ اندازیم میکنن.
  دوستان خواهشا محض روحیه دادن به این هنرمنداهم که شده لااقل نظربزاریم وکار رو تو پیجانشربدیم. اینقدر دشمن فعاله ما هم نباید بیکاربشینیم، وضع حجابه واقعا افتضاحه.

 4. بسم الله…
  خدایا به ما هم عنایتی کن!
  چقدر قشنگ دین رو فهمیدن…
  واقعا همینه…
  ﻓَﻤَﻦ ﯾُﺮِﺩِ ﺍﻟﻠّﻪُ ﺃَﻥ ﯾَﻬْﺪِﯾَﻪُ ﯾَﺸْﺮَﺡْ ﺻَﺪْﺭَﻩُ ﻟِﻺِﺳْﻼَﻡِ…

 5. زن ریحانه است
  ریحانه عشق است

  عشق باید رنگ عشق داشته باشد

  رنگ عشق مشکیست

  مشکی تر از چادر چیست؟

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.مستضعفین تی وی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

فیس بوک تویتر گوگل پلاس افسران ایمیل چت

نظرسنجی

آیا شما عملکرد دولت حسن روحانی در حل معظلات اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنید؟

 • خیر (94%٬ 409 رأی)
 • بله (6%٬ 28 رأی)

تعداد رأی دهندگان: 437
[ آرشیو نظرسنجی ]

Loading ... Loading ...

خبرنامه

برای اطلاع از به روزرسانی‌ها و دیگر اخبار مرتبط با سایت، در خبرنامه اینترنتی ما عضو شوید. توضیحات بیشتر...
پس از ارسال، پیامی به پست الکترونیک شما فرستاده می‌شود که باید روی لینکی که در پیام موجود است کلیک کرده تا عضویت شما قطعی گردد.

سامانه پیام کوتاه

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه بچه‌های قلم، عدد 22 را به شماره 30007227001212 ارسال نمایید.

 • آ – العالم
 • آ- پرس تی وی
 • ادواردو
 • برهه
 • پایگاه اینترنتی هیئت جوادالائمه علیه السلام
 • تا شهدا، با شهدا
 • تبیان مهدویت
 • سایت اختصاصی شهید "احمد کاظمی"
 • عمارنامه

به " بچه‌های قلم" امتیاز دهید.